Tutustu konservointiin

Konservointi

Konservoinnilla tarkoitetaan materiaalisen kulttuuriperintömme säilyttämisen menetelmiä, joilla turvataan esineiden, rakennusten ja taiteen arvojen säilyminen ja välittyminen jälkipolville.  Konservoinnin prosessi sisältää kohteiden tutkimuksen, dokumentoinnin, ennaltaehkäisevät ja varsinaiset konservointitoimenpiteet, joilla varmistetaan kohteen fyysinen säilyminen. Konservaattori suorittaa kaikki toimenpiteet huomioiden konservaattorin ammattieettiset näkökulmat ja tähtää työllään kohteiden merkityksen ja arvojen säilymiseen.

Konservaattori

Konservaattori on erikoisasiantuntija, joka vastaa kulttuuriperinnön säilyttämisestä ja hoidosta. Suomessa konservaattorin (AMK, YAMK) koulutuksessa voi suuntautua tekstiili-, paperi-, maalaustaide-, esine-, huonekalu- tai interiöörikonservointiin. Työelämässä konservaattori voi erikoistua mm. ennaltaehkäisevään konservointiin tai johonkin kohde-, materiaali-  tai esinetyyppiin, kuten valokuviin tai arkeologisiin fragmentteihin. Konservaattoreiden työnkuvat voivatkin muotoutua hyvin erilaisiksi sen mukaan, työskenteleekö konservaattori museossa, arkistossa, muussa organisaatiossa tai yksityisyrittäjänä. Konservaattorin ammattitaito antaa myös valmiudet toimia laajasti museoiden ja arkistojen muissa kokoelmatehtävissä ja näyttelytyössä sekä muissa kulttuuriperinnön säilyttämisen erikoisasiantuntijatehtävissä.

Ennaltaehkäisevä ja käytännön konservointi

Konservointi perustuu ennaltaehkäisevään ja käytännön konservointiin. Ennaltaehkäisevän konservoinnin menetelmillä estetään ja hidastetaan kohteiden materiaalien vahingoittumista ilman kohteeseen kajoavaa käytännön konservointia. Nämä menetelmät muodostuvat toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että kohteita näytetään, käsitellään, säilytetään ja ylläpidetään kestävästi siten, että ne eivät vaurioidu.  Käytännön konservointi on  kohteiden käsittelyä tavalla, joka vaikuttaa niiden rakenteeseen ja materiaaleihin, joko poistamalla niistä jotain haitallista tai lisäämällä jotain, joka auttaa materiaaleja tai kohteen rakennetta säilymään; kuten puhdistaminen ja tukeminen, vaurioiden laajenemisen estäminen ja vauriokohtien korjaaminen tai kemiallinen suojaaminen.

Ammattietiikka

Konservoinnilla kohteen autenttisuus, arvot ja sen tunnettujen elämänvaiheiden merkitykset pyritään säilyttämään varmistamalla kohteen fyysisen olomuodon säilyvyys. Eri materiaaleista valmistettujen esineiden, rakennusten ja taideteosten konservoinnissa on käytössä eri menetelmiä ja materiaaleja, joita alan koulutuksen saanut konservaattori hallitsee ja käyttää vastuullisesti. Konservointityö dokumentoidaan ja siitä tehdään raportti, joista selviävät käytetyt materiaalit ja muut työtä koskevat yksityiskohdat. Kaikessa konservointityössä noudatetaan kansallisia ja kansainvälisiä kulttuuriomaisuuden suojelulle asetettuja säädöksiä, asetuksia ja eettisiä ohjeistuksia. Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry:n jäseninä olevat konservaattorit ovat sitoutuneet noudattamaan liiton vahvistamia ammattieettisiä ohjeistoja ja sopimuksia.