Jäsenluokat

Varsinainen jäsen

On suorittanut vähintään ammattikorkeakoulutasoisen konservaattorintutkinnon joko suomalaisessa, opetusministeriön hyväksymässä koulutusohjelmassa tai vastaavassa ulkomaisessa koulutusohjelmassa.

Vähintään kahden vuoden työkokemus konservoinnin alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Hakemuksen liitteet: kopio tutkintotodistuksesta, kopiot työtodistuksista, joista tulee käydä ilmi työaika ja työtehtävät. Ammatinharjoittaja tai yrittäjä: yrityksen Y-tunnus, selvitys tehdyistä konservointitöistä kirjallisesti.


Opiskelijajäsen

Opinto-oikeus opetusministeriön vahvistamassa, vähintään ammattikorkeakoulutasoisessa konservoinnin koulutusohjelmassa Suomessa tai vastaavassa ulkomaisessa koulutusohjelmassa.

Henkilö, joka muuten täyttää varsinaisen jäsenen ehdot, mutta jolta puuttuu kahden vuoden työkokemus alalta.

Hakemuksen liitteet: todistus opiskelusta.


Liitännäisjäsen

Liitännäisjäsenyys on suljettu luokka, johon ei hyväksytä uusia jäseniä. Saavutetut oikeudet säilyvät ja vanhat liitännäisjäsenet säilyttävät jäsenyytensä siitä riippumatta, että uusia liitännäisjäseniä ei enää hyväksytä.


Yhteisökannattajajäsen

Yhteisökannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut oikeuskelpoinen yhteisö. Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan jäsenasiainsihteerille.

Yhteisökannattajajäsen voi nimetä yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin edustajan, jolla on kokouksessa puheoikeus. Yhteisökannattajajäsen organisaation henkilökuntaan ei voida käyttää samoja oikeuksia kuin yhdistyksen henkilöjäseniillä on yhdistyksen toiminnassa.


Kunniajäsen

Kunniajäsenyyttä ei haeta, vaan hallitus voi myöntää sen ansioituneelle varsinaiselle jäsenelle.


Eläkeläisalennus

50 %: n alennus jäsenmaksusta.

Ehdot: 65 vuotta täyttänyt tai Suomessa Kelan tai työeläkejärjestelmän mukaiseen eläkkeeseen oikeutettu. Alennus myönnetään päätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta lähtien.

Hakemus: Vapaamuotoinen kirjallinen (sähköposti) hakemus jäsensihteerille

Liitteet:  JOKO a) todistus 65 vuoden iästä (esimerkiksi valokopio poliisiviranomaisen myöntämästä henkilökortista, passista, ajokortista, kuvallisesta Kela-kortista tai VR:n eläkeläiskortista) TAI b) todistus eläkkeelle jäämisestä (kopio eläkkeeseen oikeuttavasta eläkepäätöksestä tai viranpäättymistodistuksesta).


Jäsenyyden päättäminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai jäsenasiainsihteerille. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus.

Jäsen, joka kahtena peräkkäisenä vuonna ei ole maksanut eikä pyydettäessä maksa jäsenmaksua, katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi yhdistyksestä. Yhdistyksen hallitus voi erottaa myös jäsenen, joka toimii sääntöjen vastaisesti tai aiheuttaa olennaista vahinkoa yhdistykselle tai konservaattorien ammattikunnalle.


 

Vuosimaksut

(alkaen 1.1.2024)

• varsinaiset jäsenet 53 €

• liitännäisjäsenet 53 €

• opiskelijajäsenet 44 €

• yhteisökannattajajäsenet 132 €

• kunniajäsenet (maksuton)

Eläkeläiset ovat oikeutettuja 50 % alennuksen jäsenmaksusta.

Yhteystiedot

Jäsensihteerin sähköposti:
jasensihteeri.pkl(at)gmail.com